Statut

PREAMBUŁA

Z inicjatywy P. Barbary Gobis – Gdańsk i w porozumieniu z właścicielami Warsztatów Naprawy Chłodnic: P. Bogdanem Krośkiewiczem – Warszawa, P. Dariuszem Stachyra – Słupsk, P. Maciejem Trochelepszym – Poznań, P. Michałem Grapow – Łódź, P. Markiem Sawickim – Szczecin, powołuje się Polskie Stowarzyszenie Warsztatów Naprawy Chłodnic.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującej Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn.zm.) oraz niniejszego Statutu i jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest dowolnym zrzeszeniem.
3. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Polskie Stowarzyszenie Warsztatów Naprawy Chłodnic. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: PSWNCh.
4. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.
5. Stowarzyszenie działa na obszarze Polski oraz za granicą zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
6. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 336).

II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 1.

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) reprezentowanie firm zajmujących się dystrybucją i naprawą wymienników ciepła;
b) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz umożliwianie wymiany przez członków stowarzyszenia posiadanej wiedzy fachowej oraz doświadczeń, w tym poprzez organizowanie szkoleń dla członków stowarzyszenia;
c) dbałość o utrzymanie wysokiego poziomu etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej;
d) dążenie do poprawy sytuacji na rynku części zamiennych i zmiany panujących na nim warunków na zgodne z normami prawnymi;
e) współpraca z warsztatami mechaniki pojazdowej w celu rozwiązywania problemów związanych z układem chłodzenia i klimatyzacją;
f) współpraca z innymi organizacjami mającymi na celu podwyższanie wiedzy i prowadzenie edukacji w zakresie przedmiotu działania Stowarzyszenia;
g) ochrona praw i interesów aktualnych i przyszłych członków Stowarzyszenia w branży motoryzacyjnej;
h) wspieranie przedsiębiorczości pośród członków stowarzyszenia i jego potencjalnych członków.
2. Cele Stowarzyszenia realizowane będą przez kontakty oraz prowadzenie rozmów z przedstawicielami administracji centralnej i samorządowej oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami. W ramach tych kontaktów będą przedstawiane problemy nurtujące Stowarzyszenie i sposoby ich rozwiązywania.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 2.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków Zwyczajnych,
b) Członków Wspierających.

§ 3.

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem firmy, której podstawowym przedmiotem działalności jest naprawa i wymiana chłodnic samochodowych, nagrzewnic oraz urządzeń klimatyzacyjnych.
2. Członek zwyczajny posiada prawo głosu.
3. Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje na podstawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie w oparciu o pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie oraz po uiszczeniu wpisowego i wypełnieniu warunków i kryteriów stawianych członkom Stowarzyszenia. Składkę członkowską uiszcza w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia.

§ 4.

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która oświadczy gotowość wspierania Stowarzyszenia w formie finansowej i/lub rzeczowej, także promowania jego misji i celów.
2. Członków Wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członek Wspierający opłaca dobrowolnie raz do roku składkę członkowską.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 5.

Członkowie Zwyczajni mają prawo:
a) wybierać i być wybieranymi do wszystkich organów Stowarzyszenia;
b) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia związanych z jego celami;
c) wysuwać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia.

§ 6.

Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:
a) branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
b) współdziałanie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
c) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
d) regularne i terminowe opłacanie składek członkowskich;
e) etyczne postępowanie w sferze zawodowej i społecznej;
f) stosowanie w handlu wyrobów gwarantowanej jakości;
g) utrzymywanie wysokiego poziomu obsługi technicznej;
h) udzielanie pomocy klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z układem chłodzenia;
i) pomoc klientom w uzyskaniu wyczerpujących informacji o układem chłodzenia.

§ 7.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia powinni:
a) świadczyć na rzecz Stowarzyszenia prace społeczne w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia;
b) propagować cele Stowarzyszenia, pozyskiwać osoby wspierające działalność Stowarzyszenia;
c) dążyć do podnoszenia kwalifikacji swoich i zatrudnianych przez siebie pracowników z zakresu technik regeneracji i wiedzy o układach wymiany ciepła;
d) wspierać i pomagać innych członków Stowarzyszenia;
e) utrzymywać prowadzona działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi i udoskonalać ją w kierunku połączenia z UE;
f) w miarę możliwości brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach podnoszących kwalifikacje i omawiających problemy rynku motoryzacyjnego.

§ 8.

Członkowie wspierający Stowarzyszenia:
a) mają prawo, z głosem doradczym, brać udział we wszystkich pracach Stowarzyszenia;
b) uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym;
c) nie korzystają z biernego ani czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
d) w miarę swoich możliwości wspierają działalność Stowarzyszenia propagując jego cele, a także pozyskując osoby i podmioty wspierające jego działalność.

V. NABYCIE I UTRATA CZŁONKOWSTWA

§ 9.

1. Do Stowarzyszenia przyjęte zostaną osoby fizyczne wypełniające kryteria określone w §3 ust.1 Statutu i jednocześnie spełniające następujące warunki:
a) posiadają wiedzę na temat układów chłodzenia i klimatyzacji;
b) posiadają umiejętności naprawy chłodnic oraz klimatyzacji lub zatrudniają pracowników gwarantujących wysoki standard świadczonych usług.;
c) wykazują się znajomością problematyki eksploatacji i regeneracji układów chłodzenia, i klimatyzacji.
2. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia odbywa się w drodze uchwały podejmowanej przez Walne Zebranie Członków.
3. Przyjęcie nowego członka poprzedzone jest uprzednim sprawdzeniem przez delegatów Stowarzyszenia oraz uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w ust.1.

§ 10.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) śmierci członka;
b) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy od ostatniej składki;
d) wykluczenia członka uchwałą podjętą przez Walne Zebranie Członków.
2. Głosowanie nad wykluczeniem członka następuje na wniosek Zarządu w przypadku:
a) naruszenia Statutu Stowarzyszenia;
b) działania na szkodę Stowarzyszenia;
c) popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia.
3. Uchwała o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

VI. WŁADZE STOWARZYSZENIA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 11.

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Rada Nadzorcza;
c) Zarząd.

§ 12.

1. Walne zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków. Walne Zebrania Członków odbywają się w terminie i czasie określonym przez Zarząd, zwoływane są w trybie i na zasadach określonych w statucie.

§ 13.

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym
b) członkowie wspierający – z głosem doradczym
2. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, gdy obecnych jest na nim co najmniej 75% wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 14.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
b) określenie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
c) wybór i odwoływanie członków Zarządu;
d) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia;
f) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej Stowarzyszenia;
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
h) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
i) podejmowanie uchwał dotyczących zmiany statutu Stowarzyszenia;
j) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia;
k) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia i zaprzestania działalności gospodarczej;
l) podejmowanie uchwał w sprawie współpracy i przynależności do innych organizacji gospodarczych i społecznych oraz określanie jej form i zasad;
m) podejmowanie uchwał zgłoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą i członków Stowarzyszenia
n) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 15.

1. Walne Zebrania Członków są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się przynajmniej raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest z inicjatywy Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 wszystkich Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane chyba, że obecni są wszyscy członkowie zwyczajni i zgadzają się oni na wprowadzenie zmian do porządku obrad.
5. O terminie, miejscu i zaproponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków: przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków na co najmniej 14 dni, a w przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni, przed terminem zebrania, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Na wniosek 10% członków zwyczajnych biorących udział w Zebraniu można zarządzić głosowanie tajne.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) osób: Przewodniczącego oraz Członków, wybieranych na okres 2 (dwóch) lat przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje obowiązki tylko osobiście.
3. Członkowie Rady Nadzorczej podejmują decyzje bezwzględną większością głosów obecnych.
4. Organizację Rady Nadzorczej oraz zasady i tryb jej działania określa regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz składanie Walnemu Zebraniu Członków pisemnych materiałów dotyczących powyższych sprawozdań.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
a) rozpatrywanie sporów z Członkami Zarządu;
b) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
c) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności;
d) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd Stowarzyszenia, działający w niepełnym składzie uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie, czynności prawnych w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia;
e) nadzorowanie wykonywania uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków;
f) opracowanie regulaminu Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Stowarzyszenia oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.

§ 19.

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków i wybierany jest przez Walne Zebranie Członków na okres trzech lat.
2. Zarząd składa się z trzech członków: Prezesa i dwóch V-ce Prezesów (V-ce Prezes ds. Finansowych i V-ce Prezes ds. Merytorycznych).
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania, a także zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu oraz jednego z V-ce Prezesów działających łącznie.
4. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków.
7. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie porządku obrad;
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
d) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników;
e) opracowanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia;
f) wykonywanie innych czynności i zadań nie zastrzeżonych Statutem do właściwości Walnego Zebrania Członków oraz Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Wybór członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Kandydatami mogą być tylko i wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. W przypadku ustąpienia, skreślenia, wykluczenia lub śmierci członka Rady Nadzorczej lub Zarządu w trakcie kadencji, skład osobowy organu uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba włączonych w ten sposób członków Rady Nadzorczej lub Zarządu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Skład osobowy jest również uzupełniany wg powyższej zasady w przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej lub Zarządu uchyla się od udziału w jego pracach. Nieobecność na trzech kolejnych zebraniach władz Stowarzyszenia bez usprawiedliwienia może stać się podstawą dla pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Zarządu do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków celem podjęcia uchwały o odwołanie tego członka z pełnionej przez niego funkcji oraz, w przypadku uwzględnienia tego wniosku, o uzupełnienie składu osobowego o kolejne nie wybrane osoby według kolejności uzyskanych głosów. W przypadku gdy uzupełnienie składu według powyższej zasady nie jest możliwe, na Walnym Zebraniu Członków zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające. Do czasu zwołania Walnego Zebrania Członków, członek władz uchylający się od udziału w pracach władz zostaje zawieszony bez prawa wykonywania powierzonych mu obowiązków i przyznanych uprawnień.

VII. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 21.

1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do celów statutowych.
2. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) nieruchomości oraz ruchomości będące jego własnością;
b) środki pieniężne;
c) inne prawa majątkowe.
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) wpłat wpisowego i składek członków;
b) darowizn, spadków i zapisów;
c) dochodów z działalności gospodarczej;
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
4. Stowarzyszenie może w drodze uchwały Zarządu przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko, jeżeli w chwili składania oświadczenia oczywistym jest, że masa spadku przekracza długi spadkowe.
5. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem, dla jakiego je zorganizowano.

VIII. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 22.

1. Prawo składania wniosku o zmianę statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia przysługuje:
a) Zarządowi;
b) co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków zwyczajnych.
3. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzania likwidacji, powołuje likwidatora i ustala cele, na które powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych statutem, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 24.

1. Przez wymienniki ciepła rozumiemy:
- chłodnice,
- nagrzewnice,
- chłodnice klimatyzacji,
- parowniki klimatyzacji,
- rdzenie wymienników ciepła.
2. Przez układ wymiany ciepła i układ chłodzenia rozumiemy systemy chłodzenia silników oraz systemy ogrzewania i klimatyzacji szczególnie stosowane w pojazdach, maszynach, urządzeniach przemysłowych i w rolnictwie.